Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

Privacyverklaring 

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging       mei 2018

In dit document staat omschreven hoe  Arca-Match per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Arca-Match is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

-         Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

-         Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

-         Gegevens over uw gezinssituatie

-         Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

-         Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Arca-Match zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

-         Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid

-         Informatie over uw geloofsovertuiging

-         Andere bijzondere gegevens die voor Arca-Match van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Arca-Match uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Arca-Match wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Arca-Match neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Arca-Match is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Ook de e-mails die vanuit Arca-Match worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview, zijn extra beveiligd.

 

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Arca-Match – info@arca-match.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
info@arca-match.nl. Arca-Match zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Arca-Match. * Hasselobrink 25
053-4783533* info@arca-match.nl* KvK 63377594